Polecamy

Euronews - czerwiec 2005

Wypełniona agenda dla Cembureau w II połowie 2005r.

Poza dotychczasowymi działaniami na rzecz usprawnienia prawodawstwa Cembureau spodziewa się znacznego zintensyfikowania działań w drugim półroczu 2005r. Główne działania podejmowane w tej chwili dotyczą: analizy Dyrektywy Odpadowej (Waste Directive), przewodnika do Handlu Emisjami (Emission Trading Guidelines) oraz nowej polityki dot. chemikaliów.

Najważniejszym obecnie zagadnieniem są narzędzia redukcji emisyjności CO2 oraz propozycja regulacji gospodarki chemikaliami (REACH). Trwają nadal prace nad Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU-ETS). Bardzo ważnym zagadnieniem jest monitorowanie i raportowanie emisji CO2. Cembureau podkreśla, że rozwiązania proponowane przez KE w tym zakresie są bardzo kosztowne i nie zawsze wykonalne z technicznego punktu widzenia. Cembureau opracowało własne propozycje dotyczące „urealnienia” wytycznych, które powinny zostać uwzględnione w nadchodzącej analizie systemu. Ponadto pod koniec czerwca został wystosowany list do Komisarza UE Verheugen’a, napisany wspólnie ze Zrzeszeniem dla Konkurencyjności Przemysłu Europejskiego* (Alliance for a Competitive European Industry) dotyczący usprawnienia prawodawstwa. Cembureau współpracuje również ściśle z konsultantami z firm McKinsey&Co oraz Ecofys w zakresie informowania o przemyśle cementowym na potrzeby analizy wpływu HE na przemysł.

Cembureau było również zaangażowane w stworzenie Oceny Oddziaływania REACH na Przemysł nieorganiczny (Euronews z kwietnia 2005r). Cembureau proponuje wyłączenie substancji innych niż chemiczne, takich jak surowce zastępcze z Regulacji. Wchodzimy obecnie w fazę ważnych politycznych decyzji dot. REACH włączając ustalenia międzyrządowe, która powinna trwać do końca roku. Cembureau zamierza pozostać aktywnym w tych działaniach i obecnie rozpoczął rozmowy z przedstawicielami Prezydium UE (Wielka Brytania). Dialog będzie trwał od 1 czerwca do 31 grudnia. Zmiany Klimatu oraz Polityka w zakresie chemikaliów są zagadnieniami priorytetowymi w trakcie prezydencji UK.

Cembureau będzie również aktywnie uczestniczyło przy tworzeniu dokumentów Komisji Europejskiej z rodzaju “Thematic Strategy”, które mają wpływ na przemysł cementowy w Europie czyli: Zrównoważona Gospodarka Surowcami Naturalnymi”, “Ochrona Gleby”, Jakość Powietrza” oraz “Gospodarka Odpadami”. Stale zwiększająca się ilość przepisów związana z tymi strategiami wymaga aktywnego zaangażowania.

Należy również zdecydowanie zwiększyć aktywność na polu przygotowywanej rewizji BREF’u dla przemysłu cementowego w ramach Dyrektywy IPPC.

Cembureau priorytetowo traktuje udział w dialogu społecznym dotyczącym redukcji pyłu krzemionkowego na stanowiskach pracy (Euronews z maja 2005)

*ACEA, CEFIC, CEMBUREAU, CEPI, CIAA, EURATEX, EURELECTRIC, EUROFER, EUROMETAUX, EUROPIA, ORGALIME and UNICE

Zarząd Cembureau zdecydował o stworzeniu jednorodnej deklaracji produktu dla cementu w UE.

W roku 2004 Zarząd Cembureau zdecydował o zatwierdzeniu wspólnej europejskiej “Deklaracji Środowiskowej Produktu” (European Product Declaration – jest to informacja o “cyklach życiowych” produktu lub grupy produktów) dla cementu.

6 czerwca br. Zarząd Cembureau jednomyślnie zatwierdził, że propozycja Cembureau dot. EPD powinna zgodna ze standardami ISO oraz z projektem INTED. Projekt ten wdraża międzynarodowy system EPD na różne produkty (we Włoszech na cement przy współpracy z Buzzi-Unicem) jako część projektu finansowanego przez UE: LIFE Environmental Fund. Oba projekty będą miały podstawowy wpływ na stworzenie jednorodnego systemu „deklaracji produktowych” dla cementu w UE.

Zarząd Cembureau w pełni potwierdza potrzebę stworzenia jednorodnego systemu EPD dla cementu(ów). Projekt INTED przeprowadzany jest w pojedynczej cementowni podczas gdy Cembureau przygotowuje projekt obejmujący całą Europę. Oba te modele będą mogły jednak zostać połączone.

EPD dla cementu będzie dostarczał informacji związanych z ochroną środowiska i będzie miał znaczącą rolę dla procesów standaryzacji. Następnym krokiem będzie przygotowanie przewodnika dla producentów cementu nt wdrażania systemu oraz dla odbiorców nt stosowania EPD.