Polecamy

Euronews czerwiec 2006

Handel Emisjami. Komisja Europejska dyktuje warunki na drugi okres.

Na koniec maja br. Komisja Europejska (Dep. Środowiska) przesłała Krajom Członkowskim instrukcję podejścia do Planów Rozdziału Uprawnień na drugi okres SHE (2008-2012). Głównym celem KE jest uniknięcie zbyt dużych przydziałów oraz zabezpieczenie realizacji celów wynikających z Protokołu z Kioto.

Komisja Europejska ściśle trzyma się zasad i wniosków wyciągniętych z pierwszego – pilotowego- okresu SHE. Ścisłe trzymanie się zasad to jedno a zacieśnianie wymagań to drugie. Podejście KE przeciwne jakimkolwiek regulacjom ex-post nie pomoże w redukcji emisji CO2 za to może mieć negatywne skutki dla przemysłu energochłonnego. Cembureau nadal stoi na stanowisku, że zasady ex-post mogą zostać zastosowane w ramach obowiązującej Dyrektywy dot. Handlu Emisjami jeżeli Kraje Członkowskie będą miały prawo do ustanowienia rezerwy uprawnień na ten cel. Pozwoli to na stworzenie warunków dla ograniczenie emisji CO2 w przemyśle cementowym bez ograniczania produkcji.

Komisja Europejska poinformowała Kraje Członkowskie, że będzie dążyła do maksymalnego ograniczenia nadmiernych przydziałów uprawnień na drugi okres SHE. Wszystkie plany alokacji będą analizowane pod kątem zweryfikowanych emisji za rok 2005 w poszczególnych sektorach.

W praktyce takie rozwiązanie, wyłączające analizy ex-post może prowadzić do ograniczenia produkcji oraz wzrostu w przemyśle objętym zakresem Dyrektywy o HE. Komisja Europejska analizuje obecnie poszczególne sektory dążąc do ustanowienia limitów bazujących na emisjach z roku 2005, nie uwzględnia jednak znaczących czynników jakimi są np.: zapotrzebowanie rynku, dostępność biomasy jako paliwa alternatywnego oraz surowców alternatywnych. Reasumując KE dąży do dyktowania Krajom Członkowskim warunków, które prowadzą centralnej kontroli nad dużą częścią przemysłu.

Ze strony politycznej istotne jest czy Kraje Członkowskie wyrażą zgodę na takie działania. Wiele zależy oczywiście od stanowiska przemysłu oraz związków zawodowych.