Polecamy

Euronews grudzień 2005

IPPC dla NOx oraz SOx z uwzględnieniem Systemu Handlu Emisjami

Dyrektywa dotycząca pozwoleń zintegrowanych (IPPC 1996/61/EC) nie została dotychczas w pełni zaimplementowana (część z „istniejących instalacji” ma jeszcze dwa lata) natomiast Komisja Europejska już rozważa możliwość uzupełnienia lub zastąpienia jej instrumentami bazującymi na rynkowych włącznie z systemem handlu emisjami dla NOx i SOx. Cembureau pozostaje na stanowisku, że założenia pozwoleń zintegrowanych nie zgadzają się z założeniami systemu handlu emisjami oraz preferuje uszczegółowienie istniejących rozwiązań dla NOx i SOx w zakresie pozwoleń zintegrowanych. IPPC powinno otrzymać odpowiednie narzędzia aby wykazać jego działanie zanim rozpocznie się udostępnianie rozwiązań alternatywnych. Europejskie Stowarzyszenie Cementowe jest przeciwko wprowadzaniu systemu handlu emisjami.

Emisje NOx i SOx z przemysłu są właściwie i efektywnie regulowane przez rozwiązania IPPC, Dyrektywę “Spalarniową” (2000/76/EC) oraz Dyrektywę dot. dużych źródeł spalania (2001/80/EC). Mało prawdopodobne jest czy system limitów i handlu może pracować równolegle do istniejących rozwiązań. Na przykład, jeżeli pozostają wymagane poziomy emisyjności (zgodne z IPPC) system jedynie będzie wynagradzał instalacje, które zejdą poniżej tych poziomów (rozwiązanie pula bazowa & kredyt, nie limity i handel), lecz nikt nie będzie kupował uprawnień ponieważ w pierwszej kolejności trzeba będzie osiągnąć wymagane limity.

Przemysł cementowy emituje bardzo niewielki procent NOx i SOx w Europie. Znacznie większe źródła, np. transport, powinny zostać włączone do systemu handlu tymi zanieczyszczeniami, jednakże bardzo trudno określić ich właściwy udział w emisji. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty wprowadzania analogicznych zasad rynkowych dla tak różnych gałęzi gospodarki. Nie jest to sprawiedliwe, żeby przemysł energochłonny konkurował z możliwościami nabywczymi (uprawnień) innych sektorów.

Uwzględniając doświadczenia z działania Systemu Handlu Emisjami CO2 w UE, SOx NOx w USA, NOx w Holandii oraz SOx na Słowacji staje się jasne, że nieścisłości i koszty administracyjne w zakresie np.: monitorowaniu, weryfikacji, raportowaniu, kontroli oraz administrowaniu rejestrami mogą być większe niż jakiekolwiek zyski z systemu. Istnieje też obawa, że niektóre sektory w sposób nieuzasadniony podniosą koszty swoich produktów tłumacząc to wprowadzaniem systemów handlu emisjami.

Nieścisłości związane z wprowadzaniem systemów handlu emisjami NOx i SOx są nie do zaakceptowania dla przemysłu cementowego, który jest sektorem bardzo kapitałochłonnym i charakteryzuje się długim okresem planowania inwestycji.