Polecamy

Euronews - kwiecien 2005

Oceny oddziaływania wykazuje, że stosowanie REACH do przemysłu cementowego nie przynosi żadnych korzyści.

KPGM Business Advisory Services opublikowało Ocenę Oddziaływania propozycji Komisji Europejskiej dotycząca chemikaliów - REACH (Complementary Business Impact Study (BIS)) na sektor nieorganiczny. Ocena udowadnia, że REACH zastosowany do surowców oraz paliw wykorzystywanych do produkcji cementu, nie jest w stanie wprowadzić dodatkowych korzyści dla Środowiska, zdrowia czy bezpieczeństwa.

Ocena ta, jest nowym typem oceny oddziaływania, która powstała przy ścisłej współpracy zaangażowanych podmiotów z wszystkimi aktywnymi organizacjami z przemysłu oraz Komisją Europejską. Był to bardzo pouczający proces dla wszystkich stron, który pozwala na wyciągnięcie realistycznych wniosków i z pewnością może być wykorzystywany w przyszłych ocenach oddziaływania tworzonych dla ważnych zmian legislacyjnych. Odpowiedzialne za całą koncepcję oceny oraz główne składowe takie jak metodyka były Grupa Robocza oraz Grupy Eksperckie. Szczegółowa weryfikacja studium oraz metodyka wykorzystana przez KPMG powstała przy pomocy dwóch ekspertów z Komisji Europejskiej.

Ocena bazowała na informacji zbieranych przy wykorzystaniu ankiet  od wybranych przedsiębiorstw w konkretnym “łańcuchu dostaw” dla wybranych “krytycznych” substancji/materiałów. Ocena nie uwzględniała kosztów wynikających z REACH w odniesieniu do skali makroekonomicznej, więc jej wyniki nie mogą być porównywane do istniejących opracowań stworzonych w dla takiej skali. Zadaniem stworzonej oceny było określenie wpływu REACH na decyzje biznesowe. Opracowanie dostarcza wartościowych informacji jakie decyzje biznesowe będą podejmowany, jakie są ich mechanizmy oraz gdzie mogą pojawić się problemy związane z legislacją REACH.
 
Dla Cembureau oczywiste jest, że jakikolwiek koszt poniesiony przez przemysł cementowy związany z REACH jest zbyt duży ponieważ nie generuje żadnych korzyści przewidzianych dla tej regulacji. Działalność przemysłu cementowego w chwili obecnej  jest regulowana prawem UE takich jak Dyrektywa o Odpadach (75/442/EC), Dyrektywa IPPC (96/61/EC) oraz Dyrektywa dot. Materiałów Budowlanych (89/106EEC).

W związku z zaangażowaniem sektora nieorganicznego reprezentowanego przez REACH Alliance* trwają prace nad oceną możliwości dostaw surowców, recyklingu odzysku oraz konkurencyjności w warunkach obowiązywania REACH. W proces ten są zaangażowane cztery gałęzie przemysłu: metali nieżelaznych (cynk), stali (ruda żelaza) papieru oraz cementu (paliwa alternatywne oraz surowce zastępcze).

Wyniki Oceny oraz rekomendacje zostały zaaprobowane oraz potwierdzone przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę Europejską, Przemysł, Związki Zawodowe oraz Organizacje Pozarządowe.

* BIBM, CEMBUREAU, CEPI, CERAME-UNIE, ERMCO, EuLA, EUROFER, EUROGYPSUM, EUROMETAUX, EUROMINES, IMA-EUROPE