Polecamy

Euronews kwiecień-maj 2007

IPPC oraz SHE: Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje.


W maju 2006 Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje z kluczowymi partnerami, którzy w przyszłości będą odgrywali istotną rolę w kształcie dwóch działów legislacji o znaczącym wpływie dla sektora cementowego w Europie; IPPC (Pozwolenia Zintegrowane) oraz SHE (System Handlu Emisjami).

Przegląd IPPC

Na spotkaniu w dniu 4 maja Departament Środowiska Komisji Europejskiej zaprezentował wyniki różnych studiów (łącznie 10), które zostały podjęte w ramach przeglądu Dyrektywy IPPC
Komisja przedstawiła swoją propozycję zreformowania systemu rozpoczynając od wniosku, że “IPPC nie funkcjonuje”. Główną ideą jest traktowanie poziomów emisji z BAT jako pułapów emisyjnych (ELV). Powrót do idei systemu handlu emisjami NOx oraz SOx również został wspomniany jednak KE sugeruje, że powinien być: „opcjonalny dla Krajów Członkowskich”.
Wszyscy partnerzy, zarówno NGO jak i przemysł sprzeciwili się obydwu ideom, twierdząc, że należy najpierw dać IPPC właściwą szansę na osiągnięcie celu. Przemysł sugeruje, że po pierwsze należy wezwać Kraje Członkowskie, które nie wywiązują się ze zobowiązań do ich realizacji i wszelkie odstępstwa w poziomach BAT powinny zostać w pełni uzasadnione w odniesieniu do poziomów ustalonych w Dyrektywie (art. 9 oraz np. wytyczne technologiczne dla instalacji, ich położenie geograficzne oraz lokalne warunki środowiska). Kraje Członkowski były niezwykle mało aktywne z wyjątkiem Holandii, która mocno naciskała na wprowadzenie systemu handlu emisjami NOx i SOx.
Pomimo, ze interesujące, spotkanie pozostawiło uczestników z Cembureau z dziwnym uczuciem: z jednej strony zbieżność opinii organizacji ochrony środowiska i przemysłu w zakresie usprawnienia oraz pozostawienia właściwych kierunków IPPC wydaje się bardzo dobre to z drugiej nie ma pewności, że z tego ogromnego przedsięwzięcia legislacyjnego nie powstaną jedynie drobne usprawnienia. Jedna rzecz jest pewna bardzo istotne jest właściwa ocena oddziaływania takiego przedsięwzięcia.

Przegląd SHE

Departament Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej rozpoczął również konsultacje na temat rewizji Systemu Handlu Emisjami oraz Dyrektywy dotyczącej okresu po roku 2012. Po 2 dniowym spotkaniu przemysł wyszedł z silnym przekonaniem, że aukcjoning może się stać podstawową metodą alokacji uprawnień.
Aukcjoning był bardzo silnie wspierany przez sektor finansowy, który najwyraźniej dąży do tego aby portfel rynku uprawnień do emisji CO2 osiągnął w Europie 50 miliardów €. Organizacje prośrodowiskowe widzą w aukcjoningu zasadę PPP (zanieczyszczający płaci) podczas, gdy Kraje Członkowskie pozostają niezaangażowane. Jedynie Norwegia zadeklarowała, że aukcjoning obejmie 50% uprawnień w okresie 2008-2012, w Niemczech 8,8% i Niemiecki Minister Środowiska Sigmar Gabriel niejednoznacznie przekazuje, że pełny aukcjoning jest jego celem.
Komisja Europejska wykonała dobrą pracę i była bardzo ostrożna we wspieraniu działań mających na celu rozszerzenie zakresu aukcjoningu. Widać było jednak, że to rozwiązanie jest dla komisji kombinacją rozwiązań mających na celu uproszczenie i neutralność rynku... przy założeniu, że będzie wprowadzone w całej UE. Komisja twierdzi, że powinno się podjąć działania prowadzące stopniowo do pełnego aukcjoningu w roku 2020.
Sektor przemysłowy w sprzeciwie do aukcjoningu pozostał osamotniony. Reprezentacja przemysłów energochłnnych, która była silnie reprezentowana na spotkaniu przedstawiła swój punkt widzenia. W odpowiedzi usłyszeli, że benchmarking – w rozumieniu bezpłatnych przydziałów – jest jedynie przejściowym rozwiązaniem, chyba że są w stanie przedstawić empiryczne dowody, że jednolity SHE jest dla nich szkodliwy. Wielu uczestników stwierdziło, że do tej pory takie stanowisko nie zostało udowodnione.
Oczywiście na tym etapie nie powstały żadne konkretne wnioski jednak sektor cementowy powinien przygotować silne argumenty, żeby wskazać bardzo precyzyjnie negatywne oddziaływanie SHE konkurencyjność i przygotować rzeczowe argumenty dotyczące opcji pełnego aukcjoningu.