Polecamy

Euronews lipiec/sierpien 2006

Cembureau zgłosiło uwagi do “Programu Przejrzystości UE”

Cembureau popiera wydanie przez KE Zielonej Księgi dotyczącej “Programu Przejrzystości UE” opublikowanej w maju br. W czerwcu Cembureau przesłało swoje uwagi potwierdzające m.in. poparcie dla wprowadzenia narzędzi do zwiększania przejrzystości oraz do wzmacniania etyki u decydentów UE oraz tych, którzy chcą wpływać na tworzone prawodawstwo. Jednakże wprowadzane narzędzia powinny być przede wszystkim: globalne, łatwe do wdrożenia oraz unikać zbędnego dublowania przepisów lub obciążeń administracyjnych.

Komisja rozpoczęła debatę mającą na celu ustalenie w jaki sposób Program może działać w praktyce. Siim Kallas wiceprzewodniczący ds. administracji, audytu i zwalczania nadużyć finansowych przygotował analizy mające na celu poprawienie przejrzystości. Jednym z rozwiązań może być rejestrowanie lobbystów, obowiązkowe lub dobrowolne, w celu ujawnienia informacji dotyczącą przepływów finansowych oraz stron uczestniczących w negocjacjach. Kolejnym jest stworzenie powszechnej procedury lobbystycznej. Należy również stworzyć system monitorowania oraz wprowadzania sankcji w sytuacji niewłaściwej rejestracji lub zachowania.

Cembureau nie wnosi żadnego sprzeciwu do Programu; jego podstaw, aspektu finansowego dopóki zapewnia on pełną jawność przed wszystkimi uczestnikami: związki zawodowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe itp.. Cembureau wyraża również opinię, że informacje te powinny być w pełni dostępne dla opinii publicznej w formie bazy danych zarządzanej przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej stworzonej w ramach dialogu z poszczególnymi organizacjami. Jednakże informacje finansowe powinny być udostępniane w ściśle określonym systemie (np. na podstawie prawa belgijskiego) aby uniknąć obciążeń administracyjnych wynikających z duplikowania prac.

Najistotniejszą sprawą według Cembureau jest aby stowarzyszenia branżowe były rejestrowane pod nazwą “stowarzyszenia branżowe” (“trade association”) a nie jako „lobbyści”. Kolejną rzeczą jest niewłaściwe „negatywne” postrzeganie takich organizacji w niektórych krajach. Cembureau jest zdania, że w większości przypadków jest to winą braku „kodeksu postępowania”, a w szczególności nie przestrzegania pewnych zasad raczej przez poszczególne osoby niż całe organizacje. Każda osoba z personelu Cembureau jest członkiem SEAP, the Society of European Affairs Professionals oraz jest zobowiązana do przestrzegania ich zasad. Zasady te mogą być podstawą do stworzenia podstaw dla powszechnego kodeksu.

Cembureau jest zdania, że na okres próbny, w każdej instytucji europejskiej do obowiązków rzecznika powinno zostać dołączone nadzorowanie prac nad samodyscypliną. Po tym okresie powinna nastąpić wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami mająca na celu oszacowanie sytuacji oraz przygotowanie dalszych kroków.

Konsultacje publiczne projektu zostały zakończone 31 sierpnia. W niedługim czasie powinny być dostępne wyniki prac.