Polecamy

Euronews luty 2006

Emisje NOx: Wyzwanie dla prawodawstwa europejskiego oraz dla przemysłu cementowego.

 

Trudno nazwać emisje NOx nowym zagadnieniem dla przemysłu cementowego w Europie. Z powodu wysokiej temperatury w piecach obrotowych i z wynikającą z tego dekompozycją powietrza, emisje tych związków zawsze występowały w tej technologii.

Dopuszczalne emisje bezpośrednie z przemysłu cementowego są regulowane przez europejskie regulacje takie jak: Dyrektywa IPPC (1996/61/EC) i tzw.: Dyrektywa Spalarniowa (2000/76/EC). Pierwsza regulacja prowadzi do identyfikacji i osiągania poziomów zgodnych z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT – Best Available Technique). Druga ogranicza emisje do 500mg/m3 dla nowych instalacji oraz 800 mg/m3 dla instalacji istniejących. Przemysł cementowy w tym zakresie osiągnął znaczny postęp poprzez regulację procesu oraz dostępne nie-katalityczne metody redukcji oraz bez wątpienia, jeszcze będzie nad tym pracował.

Tymczasem Europejskie prawodawstwo dążące do analizy powietrza w otoczeniu instalacji oraz realizacji programu CAFE, bez wątpienia zajmie się emisyjnością NOx na szerszą skalę niż tylko emisja „z komina”.

Przemysł cementowy, który już jest zaangażowany w proces rewizji Dokumentu Referencyjnego BREF z obawą przygląda się pracom prowadzącym do ominięcia wymagań IPPC i wprowadzania systemu handlu emisjami jako narzędzia do ograniczenia emisyjności NOx.

Osoby zapoznające się z informacjami z Euronews z pewnością pamiętają stanowisko Cembureau w sprawie systemu handlu emisjami dla SOx i NOx (informacja z grudnia 2005), które nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle działań Komisji Europejskiej oraz Rady mających na celu włączenie lotnictwa do istniejącego Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS).

Lotnictwo, w wyniku spalania paliwa nie emituje jedynie CO2, lecz również NOx, z których część należy do grupy gazów cieplarnianych. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie emisji NOx z powierzchni ziemi (lądowanie i start) oraz tych samych gazów emitowanych na wysokości 5 km nad powierzchnią. Jedynie ta druga emisja zgodnie z programami związanymi ze zmianą klimatu, jest kwalifikowana jako emisja gazów cieplarnianych.

Czy w sytuacji włączenia lotnictwa do Europejskiego SHE, któremu Cembureau jest przeciwne z kilku powodów – będzie ono również objęte tym systemem dla NOx (czy też poprzez niezależny system czy jako załącznik do rejestracji dla CO2) czy te emisje zostaną pominięte? Na dzień dzisiejszy nie ma na to pytanie odpowiedzi jednak nierówne traktowanie niektórych sektorów w porównaniu do innych, takich jak cement, jest coraz wyraźniejsze. Podczas gdy zagadnienia związane z emisją NOx (jak i CO2) są przedmiotem ścisłych regulacji dla przemysłu cementowego oraz innych nadal pozostają bez nadzoru dla w przypadku lotnictwa.