Polecamy

Euronews marzec 2006

Możliwość zróżnicowania źródeł energii pominięta?

30 marca 2006 roku Cembureau przedstawiło swoje stanowisko do Zielonej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej efektywności energetycznej. Stowarzyszenie europejskie w pełni popiera dokument w zakresie podkreślenia znaczenia 1) warunków dla konkurencyjności przemysłu zgodnych ze Strategią Lizbońską, 2) ochrony środowiska oraz realizację przez UE Protokółu z Kioto oraz 3) zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla UE, jednak podkreśla brak jakichkolwiek odniesień do „negajoules”*, które mogą powstać poprzez zastępowanie paliw kopalnych.

Podczas tworzenia koncepcji Księgi szczególną uwagę przywiązywano do biopaliw oraz paliw odnawialnych, co powinno być z pewnością priorytetem UE. Ostatnie wydarzenie ujawniają jednak, że może powstać ryzyko zagrożenia niezależności energetycznej UE. Importowane źródła energii mogą wymknąć się UE spod kontroli, dlatego Komisja powinna zwrócić baczniejszą uwagę na energię dostępną na naszym rynku. Zastępowanie paliw kopalnych odpadami palnymi jest jedną z metod odzysku energii i przemysł cementowy może wnieść duży wkład w rozwiązanie dwóch wspomnianych problemów: efektywności energetycznej i zabezpieczenia źródeł energii z jednej strony oraz bezpiecznej gospodarki odpadami z drugiej.

W roku 2004 przemysł cementowy zrzeszony w Cembureau odzyskał energię z około 6 milionów ton odpadów. Stopień zastępowania energii przez energię z odpadów wzrósł z 3% w 1990 roku do 15% w roku 2005. Pozwoliło to na zaoszczędzenie 4 mln ton węgla.

Odzysk energetyczny w piecach energetycznych jest procesem bardzo efektywnym. Kolejną ważną zaletą utylizacji odpadów w piecach do produkcji klinkieru jest całkowity brak popiołów niepalnych ze spalania, które wchodzą są wbudowywane w strukturę mineralną klinkieru. W konsekwencji prowadzony jest Odzysk energetyczny odpadów i materiałów (niepalnych) bez wytwarzania jakichkolwiek innych odpadów. Oczywiście odzysk w piecach cementowych jest prowadzony zgodnie z wszelkimi normami obowiązującymi w UE; Dyrektywa dotycząca współspalania (2000/76/EC) oraz IPPC (96/61/EC). 
Tematy odpadów nigdy nie są popularne zwłaszcza te, w których powstaje obawa, że społeczeństwo może być wystawione na nieznane ryzyko. Biorąc jednak pod uwagę zabezpieczenia oraz właściwe warunki współspalania w piecach cementowych w UE, operacje odzysku w nich prowadzone są pod ścisłą kontrolą. Znacznie większym ryzykiem dla UE jest sytuacja uzależnienia od importowanej energii, które może stworzyć, bez ostrzeżenia nieprzewidywalne zagrożenia. Ten fakt zmusza Cembureau do nalegania na do efektywności oraz bezpieczeństwa energetycznego bez żadnych uprzedzeń. Korzyści z zastępowania paliw kopalnych nie mogą być pominięte. Nie ma żadnych wątpliwości, że Cembureau będzie to podkreślało w pracach nad Zieloną Księgą dla Strategii Europejskiej dotyczącej Zrównoważenia, Konkurencyjności oraz Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma się ukazać w przyszłym miesiącu.

* Nowy termin „negajoules” opracowany został przez Komisję Europejską i specjalistów ds. energii do wskazania ujemnych dżuli do określenia n.p. możliwości oszczędzania energii.