Polecamy

INFORMATOR CEMENTOWY - Co warto wiedzieć zanim kupisz cement

Każdy wyrób budowlany ma określone kryteria dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy użyteczne informacje normalizacyjne i prawne związane z handlem cementem – wyrobem, który ma podstawowe znaczenie dla budownictwa.

Informator zawiera kilka rozdziałów:
1. Właściwości cementu
2. Cementy powszechnego użytku
3. Właściwości specjalne cementu
4. Przykłady oznaczeń cementu
5. Oznakowanie cementu w świetle wymagań prawnych
6. Stacje przesypowe i mieszalnie
7. Przykład prawidłowego oznakowania

Kompletną broszurę można pobrać w wersji elektronicznej - PDF  <<kliknij>>


kliknij aby powiększyć [326.jpg]Wprowadzenie nowych regulacji prawnych w obszarze budownictwa do polskiego systemu prawnego związane jest z dostosowaniem ich do standardów europejskich. Znajomość poszczególnych przepisów prawnych i praktyczne ich zastosowanie znane jest przede wszystkim ekspertom i specjalistom w tej dziedzinie. W wielu przypadkach potencjalny konsument lub użytkownik wyrobów budowlanych ma trudności z interpretacją symboli i oznaczeń znajdujących się na wyrobach lub na ich opakowaniach.

Dokumentem regulującym wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych, w tym cementu, jest Ustawa o wyrobach budowlanych (DzU 2004 nr 92 poz. 881) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Jednym z jej celów jest, aby wyroby budowlane stosowane w budownictwie spełniały odpowiednie wymagania zawarte w normach lub aprobatach technicznych. Spełnienie ich daje gwarancję, że wyroby budowlane mają odpowiednie parametry techniczne i mogą zostać bezpiecznie zastosowane w budownictwie. Potwierdzeniem tego jest umieszczenie odpowiednich oznaczeń (CE, B) na opakowaniach lub w dokumentacji handlowej.

Innym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU 2002 nr 140, poz. 1172). Na podstawie tego rozporządzenia cement jest znakowany znakiem Xi, który informuje użytkownika o zagrożeniach dla zdrowia wynikających z używania tego produktu.

Nowym rozwiązaniem prawnym, wynikającym z dostosowania polskich przepisów prawnych do wymagań Unii Europejskiej, jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (DzU 2004 nr 168, poz.1762).

W przypadku cementu powyższe rozporządzenie dotyczy ograniczenia zawartości rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego (Cr VI) do wartości 0,0002%. Redukowanie chromu dotyczy wyłącznie cementu workowanego, a nie cementu luzem, którego transport i zastosowanie odbywa się w instalacjach zamkniętych.
Przytoczone powyżej rozporządzenia może brzmią groźnie, ale są jedynie efektem konsekwentnego wdrożenia w polskim systemie prawnym dyrektyw Unii Europejskiej. W praktyce budowlanej wystarczy przestrzegać podstawowych zasad BHP: unikać zaprószenia oczu cementem, używać właściwej odzieży ochronnej, w tym rękawic ochronnych, a używanie cementu staje się całkowicie bezpieczne.

Powołane ustawy i rozporządzenia nakładają wiele obowiązków na producentów cementu. Krajowy przemysł cementowy dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym i laboratoryjnym, aby spełnić te wszystkie wymogi prawne.
Produkcja cementu odbywa się pod ciągłą kontrolą, której celem jest zapewnienie użytkownikowi (konsumentowi) wyrobu bezpiecznego w stosowaniu o odpowiednich i powtarzalnych właściwościach.


kliknij aby powiększyć [328.jpg]

kliknij aby powiększyć [329.jpg]

Kompletną broszurę można pobrać w wersji elektronicznej - PDF  <<kliknij>>