Polecamy

List do Premiera RP - II KPRU

- Apelujemy o dokonanie analizy skutków i zagrożeń związanych z niewłaściwym rozdziałem uprawnień do emisji CO2 na sektory przemysłowe oraz opracowania nowej metodyki rozdziału. Metodyka taka musi zapewniać zarówno realizację celów klimatycznych jak i gwarantować możliwości stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy sposób alokacji uprawnień CO2 na sektory przemysłowe, musi być sprawiedliwy i oddawać wkład w ochronę klimatu tych sektorów, które dokonały największych działań redukcyjnych w emisyjności CO2 – pisze do w liście do Premiera Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
List jest odpowiedzią branży cementowej na projekt podziału uprawnień do emisji zaproponowany na początku sierpnia br. przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Projekt ten przewiduje zastosowanie zasady, proporcjonalnego zmniejszenia ilości uprawnień wszystkim sektorom.
Podejście takie oznacza, że przemysł cementowy mógłby otrzymać ilość uprawnień pozwalającą na emisję jedynie około 8,5 miliona ton CO2 średniorocznie w okresie 2008-2012. Pozwoli to na produkcję 12,9 mln ton cementu rocznie czyli o ponad 30% mniej niż wynosi szacowane zapotrzebowanie na cement w 2008 roku.

Pełna treść listu:

Szanowny Pan Premier
Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosław Kaczyński

Szanowny Panie Premierze,

Stowarzyszenie Producentów Cementu od wielu lat uczestniczy jako organizacja branżowa w przygotowywaniu i opiniowaniu wszelkich aktów prawnych i decyzji związanych z Systemem Handlu Emisjami w Polsce.

W ostatnich dniach sierpnia 2007 r. Stowarzyszenie Producentów Cementu wraz z innymi organizacjami branżowymi zostało poinformowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, że do projektu KPRU 2008-2012 proponuje się zastosowanie zasady, proporcjonalnego zmniejszenia ilości uprawnień wszystkim sektorom.
Podejście takie oznaczałoby, że przemysł cementowy mógłby otrzymać ilość uprawnień pozwalającą na emisję jedynie około 8,5 miliona ton CO2 średniorocznie w okresie 2008-2012.

W takiej sytuacji, uwzględniając nawet najbardziej efektywne wskaźniki procesowe produkcji cementu (a w polskim przemyśle cementowym należą one do najlepszych w Europie), możliwości produkcji cementu i zaspokojenia potrzeb rynku na cement zostaną ograniczone w kraju na poziomie wynoszącym jedynie około 12,9 milionów ton cementu rocznie.

Obecnie Polska gospodarka już zużywa znacznie większe ilości cementu, a dodatkowo należy pamiętać, że jest to dopiero początek realizacji programów infrastrukturalnych, mieszkaniowych (bez uwzględnienia oddziaływania na budownictwo programu Euro 2012).
W pierwszej połowie 2007 roku wzrost sprzedaży cementu w Polsce stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 42% i według wszystkich prognoz ilość sprzedanego w kraju cementu w całym 2007 roku przekroczy 17 milionów ton!
Taki wzrost doskonale ilustruje i potwierdza prognozy zawarte w NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz NPR (Narodowy Plan Rozwoju), według których średnioroczne zapotrzebowanie na cement w latach 2008-2012 może osiągnąć poziom przekraczający nawet 23 miliony ton.
Aby zrealizować założenia Narodowego Programu Rozwoju, zapotrzebowanie istniejących instalacji cementowych na uprawnienia do emisji CO2 odpowiada średniorocznej alokacji około 12,5 milionów ton CO2 (istniejące moce produkcyjne) oraz wymaga dodatkowo zabezpieczenia około 2,8 milionów ton CO2 średniorocznie na tzw. nowe uruchomienia (nowe inwestycje).

Wobec takiego stanu rzeczy, w latach 2008-2012, w przypadku braku wystarczającej ilości uprawnień do emisji CO2, na rynku polskim może wystąpić poważny deficyt cementu. Należy także brać pod uwagę fakt, że ze względu na przyspieszenie gospodarcze z jakim mamy do czynienia w całej Europie, w krajach byłego Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Azji, import do Polski takich ilości cementu będzie niemożliwy.

Panie Premierze,

Podtrzymujemy stanowisko jakie przemysł cementowy ogłosił w swoim Memorandum z dnia 30 marca 2007 roku – „mechaniczno-matematyczne” podejście do rozdziału puli 208,5 miliona ton uprawnień do emisji CO2 na sektory przemysłowe jest sprzeczne zarówno z zapisami Dyrektywy 87/2003/WE (w szczególności preambuła oraz art. 9 Dyrektywy), jak również z uzasadnieniem zawartym w decyzji KE z dnia 24 marca 2007. Takie podejście jest niezgodne z założeniami polityki klimatycznej i realizacją celów ekologicznych, a dodatkowo niesie ono za sobą olbrzymie zagrożenie dla rozwoju gospodarczego kraju jak również niebezpieczeństwo znacznego pogorszenia warunków rozwoju społecznego.

Ponownie więc, stanowczo protestujemy przeciwko takiej zasadzie alokacji uprawnień, która dyskryminuje te sektory (między innymi sektor cementowy), które dokonały znaczących redukcji emisji CO2 podejmując ogromny wysiłek i ponosząc ogromne nakłady na poprawę efektywności energetycznej osiągając obecnie najwyższy poziom europejski.
Analizując stan na 2006 rok, sektor cementowy w stosunku do roku bazowego 1988 obniżył jednostkową emisyjność na tonę produktu o 25% a redukcja emisji bezwzględnej CO2 wyniosła 34 %.

W tej sytuacji apelujemy o podjęcie w ramach Rządu prac międzyresortowego zespołu ekspertów (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa) w celu dokonania szczegółowej analizy skutków i zagrożeń związanych z niewłaściwym rozdziałem uprawnień na sektory przemysłowe oraz opracowania nowej metodyki rozdziału. Metodyka taka musi zapewniać zarówno realizację celów klimatycznych a także gwarantować możliwości stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy sposób alokacji uprawnień CO2 na sektory przemysłowe, musi być sprawiedliwy i oddawać wkład w ochronę klimatu tych sektorów, które dokonały największych działań redukcyjnych w emisyjności CO2.
KPRU musi również w jak najmniejszym stopniu wpływać na możliwość wystąpienia problemów gospodarczych związanych z brakiem produktów na polskim rynku i powinien minimalizować skutki społeczne wynikające z podejmowanych działań.

Zwracamy się do Pana Premiera o nadanie najwyższego priorytetu wszystkim działaniom podejmowanym przez organy rządowe, które są lub zostaną zaangażowane przez Pana Premiera do prac nad Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008 – 2012.

Z poważaniem
Andrzej Balcerek
Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu