Polecamy

Memorandum Stowarzyszenia Producentów Cementu

Memorandum Stowarzyszenia Producentów Cementu w sprawie decyzji Komisji europejskiej dotyczącej polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008 – 2012

Stowarzyszenie Producentów Cementu działając w imieniu zakładów cementowych w Polsce, uczestniczących w Europejskim Systemie Handlu Emisjami, w obliczu ostatniej Decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia dla Polski przydziału uprawnień, wyraża swoją uzasadnioną obawę o dalszy rozwój gospodarczy Polski.

Jeżeli polski Rząd przyjmie dla wszystkich branż proporcjonalną, wynoszącą praktycznie około 30 % redukcję przydziału uprawnień do emisji CO2, w stosunku do projektu KPRU II przedstawionego do KE przez stronę polską, to możliwości zaspokojenia potrzeb rynku zostają zatrzymane na poziomie około 11,5 milionów ton cementu rocznie. Tak małą konsumpcję cementu polski rynek wykazywał w latach 2003-2004, a więc w fazie dużej recesji sektora budowlanego.
Od ubiegłego roku krajowy rynek budowlany wykazuje oznaki dużej dynamiki wzrostowej, przejawiającej się m.in. 21% wzrostem konsumpcji cementu. Należy podkreślić, że konsumpcja cementu w Polsce w roku 2005 wynosiła ok. 320 kg na mieszkańca, podczas gdy średnia w krajach starej UE wynosi ok. 500 kg.
Według prognoz zawartych w NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz NPR (Narodowy Plan Rozwoju) średnioroczne zapotrzebowanie na cement w latach 2008-2012 wyniesie odpowiednio 18,5 i 23,3 miliony ton.
Dodać należy, że instalacje cementowe w Polsce należą do najnowocześniejszych w Europie pod względem jednostkowej wielkości emisji CO2 - w stosunku do roku 1988 (bazowy rok Protokółu z Kioto) polskie cementownie zredukowały emisję CO2 o 25%.

Brak dostatecznej ilości uprawnień do emisji CO2 dla branży cementowej spowoduje ograniczenie produkcji cementu i w konsekwencji wystąpienie poważnych problemów w realizacji wszelkich przedsięwzięć budowlanych, wzrost inflacji oraz kosztów kredytów inwestycyjnych. Zdecydowanie mniejsze przydziały uprawnień do emisji CO2 dla branży, w porównaniu do rzeczywistej emisji w roku 2005 stanowić będą barierę rozwojową dla Polski.

Na skutek ograniczenia ilości uprawnień do emisji Polska nie będzie mogła wykorzystać znacznej części ze środków przyznanych jej przez UE w ramach pomocy strukturalnej, a dystans pomiędzy gospodarką i poziomem życia społeczeństwa polskiego w porównaniu do państw rozwiniętych zamiast zmniejszać się, będzie się powiększał. W Polsce, w przemyśle cementowym w okresie najbliższych kilku latach przewidywane są inwestycje o wartości kilkuset milionów euro, które nie zostaną zrealizowane w przypadku ograniczenia uprawnień do emisji CO2.

Zdaniem sektora, decyzja Komisji Europejskiej nie uwzględniła podstawowego argumentu i prawa Polski do rozwoju, pomimo tego, iż Polska spełnia cele środowiskowe w zakresie większym niż wynikają one z Protokółu z Kioto. Komisja Europejska swoją decyzją, wbrew zapewnieniom o nie dyskryminowaniu Polski, nie uwzględniła najbardziej aktualnych prognoz ekonomicznych przygotowanych w lutym 2007 roku przez Dyrekcję Generalną KE ds. Gospodarczych i Finansowych.

Narzucony przez KE limit emisji CO2 ogranicza produkcję przemysłową i jest ingerencją w konkurencyjność polskiej gospodarki. Zmniejszenie tej konkurencyjności spowoduje odpływ kapitału inwestycyjnego oraz wzrost importu do Polski produktów wytwarzanych w krajach nie objętych Systemem Handlu Emisjami, gdzie emisyjność produktowa CO2 jest zdecydowanie większa. Komisja zarzuca tym samym podstawowy cel Dyrektywy 2003/87/WE, którym jest globalna ochrona klimatu!

Mając na względzie powyższe argumenty Stowarzyszenie Producentów Cementu kategorycznie sprzeciwia się ograniczeniom narzuconym w Decyzji Komisji Europejskiej i domaga się, aby polski Rząd podjął wszelkie możliwe działania w celu jej uchylenia i dostosowania do rzeczywistych potrzeb gospodarczych i społecznych naszego kraju.

Kraków, 30 marca 2007

W imieniu Zarządu SPC
Andrzej Balcerek
Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu