Polecamy

Spotkanie z Polską Misją przy UE

W dniu 29 listopada 2004 w siedzibie Stałej Reprezentacji Polski przy Unii Europejskiej odbyło się robocze spotkanie SPCiW i Cembureau z przedstawicielami Polskiej Misji. W spotkaniu ze strony misji uczestniczyły Izabela Kąkol oraz Małgorzata Wenerska-Craps. Cembureau reprezentował Jean Marie Chandelle, SPCiW: Andrzej Balcerek, Jan Deja i Dariusz Konieczny.
Podczas spotkania prezes Andrzej Balcerek przedstawił aktualny stan przemysłu cementowego w Polsce, fakty i wskaźniki charakteryzujące branżę cementową oraz podkreślił iż obecnie zaliczana jest ona do najnowocześniejszych w Europie.
Dyrektor wykonawczy Cembureau przedstawił zagadnienia istotne dla przemysłu cementowego związane z handlem emisjami, szczególnie istotą tzw. „Dyrektywy Łączącej” (2004/101/EC). Zwrócił uwagę na zagrożenia dla płynności systemu handlu emisjami w okresie tzw „Post Kioto” ze względu na możliwość wprowadzania przez Państwa Członkowskie pułapów na jednostki uniknięte emisji (ERU i CER). Ograniczenia te w przyszłości mogą mieć duży wpływ na wywiązanie się ze zobowiązań redukcyjnych przez państwa UE.
Jean Marie Chandelle zwrócił uwagę Misji na tzw „niebezpośredni” wpływ systemu HE na ceny energii elektrycznej (windfall profits) oraz zaznaczył, że w Europie zawiązane zostało porozumienie sektorów wykorzystujących energię elektryczną, które dąży wprowadzenia mechanizmów umożliwiających do uniknięcie nieuzasadnionych wzrostów cen energii związanych z systemem HE.
Kolejnym tematem podczas spotkania był projekt Regulacji REACH oraz możliwość objęcia tym systemem przemysłów z sektora mineralnego, pomimo, że surowce i półprodukty tego sektora same w sobie nie powinny być definiowane jako  substancje chemiczne.
Przedstawiciele misji wyrazili zainteresowanie utrzymywaniem kontaktów z Cembureau oraz SPCiW w zakresie opinii dotyczących aktualnych i przyszłych projektów legislacyjnych w UE.