Polecamy

Umowa Społeczna - Krzemionka Krystaliczna

Krzemionka krystaliczna i zawierające ją materiały/produkty/surowce wykorzystuje się w różnorodnych gałęziach przemysłu, w tym m.in. w przemyśle chemicznym, ceramicznym, budownictwie, przemyśle kosmetycznym, środków czystości, elektronicznym, odlewniczym, szklarskim, w ogrodnictwie, branży rozrywkowej, metalurgii i inżynierii, w przemyśle powłok, w tym w przemyśle farb, w przemyśle farmaceutycznym, a także jako czynnik filtrujący w wielu branżach.
Problem wpływu respirabilnej krzemionki krystalicznej na zdrowie człowieka jest szczegółowo analizowany od 1997r.. Po opublikowaniu badań, które pokazały, że ta substancja może mieć negatywny wpływ na zdrowie władze Unii Europejskiej oraz poszczególne organizacje branżowe i związki zawodowe postanowiły podjąć niezbędne kroki w celu stopniowej eliminacji ryzyka w zakładach. Powyższe działania zdecydowano się podjąć wykorzystując mechanizm prawny polegający na stworzeniu mechanizmu dobrowolnych działań (tzw Umowy Społecznej)  w przemyśle dążących do zidentyfikowania i oceny zagrożenia na stanowiskach pracy oraz likwidacji negatywnego wpływu na pracowników. Na takie rozwiązanie pozwala Traktat Akcesyjny WE poprzez tzw. Umowę Społeczną. Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają została, za poparciem Komisji Europejskiej podpisana 25 kwietnia 2006r oraz opublikowana w Oficjalnym Dzienniku UE (EU OJ 2006/C 279/02) w listopadzie 2006. Podstawowym mechanizmem realizacji celów umowy jest, po zidentyfikowaniu zagrożenia, stopniowe jego zmniejszanie poprzez stosowanie tzw. Dobrych Praktyk – dokumentu zawierającego zestawienie działań umożliwiających ograniczenie narażenia pracowników na negatywne oddziaływanie Krzemionki Krystalicznej. Przemysł cementowy w Polsce popiera ideę Umowy oraz w najbliższym czasie rozpocznie podejmowanie stosownych działań w swoich instalacjach.

Na poziomie Unii Europejskiej została stworzona tzw Rada ESDA, której celem jest prawidłowe wdrażanie umowy. Na stronie internetowej Rady (www.nepsi.eu) można znaleźć podstawowe dokumenty:

 - treść umowy w językach oficjalnych UE (NEPSI Agreement),

 - podręczniki Dobrych Praktyk w językach oficjalnych UE (NEPSI Good Practice Guide),

 - dokument zawierający odpowiedzi na podstawowe pytania związane z krzemionką (Reading Guidelines...).