Polecamy

XV edycja konkursu "Polski Cement w Architekturze"

ZGŁOSZENIA DO XV EDYCJI KONKURSU "POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE"
Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu ogłaszają konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.
W przypadku XV edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2010 roku. Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej.
Mogą to być prace z zakresu:
    • obiektów budownictwa ogólnego,
    • obiektów budownictwa przemysłowego,
    • obiektów inżynierskich.
Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
   • oddziały SARP,
   • oddziały PZITB,
   • pracownie, biura projektów,
   • Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać: 
   1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
   2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4,
   3. składu zespołu autorskiego.
   4. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
      o 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli),
      o rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement w architekturze.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 2 listopada 2011 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.


Zgłoszenia prac przyjmuje Dział Wydawnictw i Promocji Architektury Zarządu Głównego SARP do dnia 2 listopada 2011 r. 00-950 Warszawa, ul. Foksal 2.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie Państwo tutaj: kliknij aby otworzyć [797.pdf]