ad replacer
RKK Umowa

„Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają” została, za poparciem Komisji Europejskiej podpisana 25 kwietnia 2006r oraz opublikowana w Oficjalnym Dzienniku UE (EU OJ 2006/C 279/02) w listopadzie 2006. Stronami tej Umowy były z jednej strony 14 sektorów przemysłowych zatrudniających łącznie 2 miliony pracowników w Europie oraz europejscy reprezentanci związków zawodowych.

Podstawowymi celami Umowy oraz działań z nią związanych są:

  • Ochrona zdrowia pracowników i innych osób narażonych zawodowo w miejscu pracy na respirabilną krzemionkę krystaliczną z zawierających ją materiałów/produktów/surowców.
  • Zmniejszenie narażenia na respirabilną krzemionkę krystaliczną w miejscu pracy przez stosowanie określonych Dobrych Praktyk, w celu uniknięcia, wyeliminowania lub obniżenia zawodowego zagrożenia zdrowia, związanego z respirabilną krzemionką krystaliczną.
  • Zwiększenie wiedzy o potencjalnym wpływie respirabilnej krzemionki krystalicznej na zdrowie oraz znajomości Dobrych Praktyk.
  • Wszelkie działania związane z ochroną pracowników powinny być zawsze przeprowadzane poprzez pracodawców w porozumieniu z pracownikami  

Podstawowymi mechanizmami realizacji celów umowy jest:

  • Zidentyfikowanie zagrożenia (ryzyka) wstępnie może on bazować na ocenie ekspozycji na pyły, docelowo powinny zostać przeprowadzone pomiary ekspozycji na RKK na stanowisku pracy. Pomiary powinny uwzględniać zarówno ilość RKK środowisku pracy jak i czas narażenia pracownika.
  • Wdrożenie na stanowisku na którym występuje narażenia rozwiązań minimalizujących ryzyko – rozwiązania takie są przedstawione w załączniku do Umowy (tzw.: „Podręcznik Dobrych Praktyk”.
  • Właściwe przeszkolenie pracowników.
  • Opracowanie i wdrożenie systemu nadzoru bezpieczeństwa dla zdrowia pracowników.

Poniżej znajdą Państwo linki do poszczególnych części Umowy:

Umowa
Umowa zweryfikowana

Załączniki:

Podręcznik Dobrych Praktyk

Cz. 1 Podstawowe zasady
Cz. 2 Arkusze szczegółowe

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Społecznej znajdziecie Państwo na stronie: www.nepsi.eu

Polecamy