ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Broszury
obrazDrogi Betonowe to dobry wybór dla samorządów
Opis wybranych zrealizowanych samorządowych dróg w Polsce. Samorządowcy, którzy byli pomysłodawcami oraz inwestorami zostali wyróżnieni tytułem “Dobry Gospodarz” w roku 2023. Program DOBRY GOSPODARZ został ustanowiony przez Zarząd Stowarzyszenia Producentów Cementu w 2017 roku. Celem programu jest promowanie przemyślanej polityki drogowej na drogach samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich poprzez popularyzację budowy DRÓG O NAWIERZCHNI BETONOWEJ. Tytuł „Dobrego Gospodarza” otrzymują przedstawiciele samorządów (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, przedstawiciele Zarządów Dróg lub wydziałów odpowiadających za infrastrukturę drogową w samorządach), którzy budują DROGI BETONOWE dbając w ten sposób o trwałość, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego. www.programdobrygospodarz.pl
więcej »
obrazBroszura – Beton w nowoczesnym i zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym
Każdy budynek mieszkalny powinien być zaprojektowany, zbudowany, użytkowany i rozebrany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia ogólne aspekty wykorzystania betonu w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym. Broszura, w której poruszono najważniejsze tematy związane z budownictwem mieszkaniowym. Autorzy odpowiadali na pytania, m.in.: – dlaczego bez betonu nie ma teraz domów mieszkalnych? – dlaczego fundamenty domów wykonywane są teraz tylko z betonu, choć kiedyś były one z cegły, kamienia polnego, a nawet z drewnianych bali? – dlaczego ściany żelbetowe lepiej usztywniają budynek niż murowane i są od nich bardziej odporne na zarysowania? – dlaczego schody żelbetowe są dla mieszkańców domów jednorodzinnych dużo bardziej komfortowe i bezpieczne niż drewniane czy metalowe? – dlaczego domy, w których jest dużo elementów żelbetowych i betonowych, są bardziej energooszczędne niż inne? – dlaczego elementy betonowe i żelbetowe nie mają negatywnego wpływu na jakość powietrza w domu?
więcej »
obrazBeton – niskoemisyjny materiał budowlany
Oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo okolicznościowe „Beton – niskoemisyjny materiał budowlany” przygotowany z okazji 11. edycji Konferencji Dni Betonu. Proponujemy, aby temat ten stał się także motywem przewodnim tej Konferencji. Emisyjność materiałów budowlanych to bardzo aktualna i szeroko dyskutowana tematyka w kontekście działań dotyczących ochrony klimatu i jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi obecnie stoi przemysł materiałów budowlanych w Europie i na świecie. Europejski przemysł cementowy w maju 2020 r. przedstawił swoją drogę dojścia do neutralności emisyjnej w okresie najbliższych 30 lat w publikacji „Spajamy Europejski Zielony Ład”. W zaprezentowanej Mapie Drogowej przeanalizowano możliwości redukcji emisji CO2 w całym cyklu życia betonu – od wydobycia surowców, produkcję cementu, przygotowanie mieszanki betonowej, jej użycie w konstrukcji, możliwości redukcji emisji podczas eksploatacji tej konstrukcji, a następnie jej rozbiórkę i ponowne wykorzystanie betonu z rozbiórki. Już dzisiaj wiemy, że dojście do neutralności emisyjnej nie zależy wyłącznie od działań podjętych przez sam przemysł, niezależnie od wysiłku jaki podejmie oraz kosztów, jakie poniesie. Konieczne są znaczne inwestycje, działania w obszarze badań, zastosowanie nowych technologii, zmiany w nawykach konsumpcyjnych, optymalizacja transportu, nowe materiały i ich zastosowanie, a wszystko to będzie wymagało współpracy na wielu poziomach, innowacyjnych form finansowania a także pomocy państwa.
więcej »
obrazSpajamy Europejski Zielony Ład – ROADMAP 2050
Z powodu zmieniającego się klimatu zmienić musimy się wszyscy. Konsumenci będą musieli dokonywać nowych wyborów i zmienić pewne przyzwyczajenia, władze wszystkich szczebli będą musiały dostosować przepisy, a przemysł będzie musiał zmienić technologie wytwarzania produktów. Europejski przemysł cementowy jest gotów na zmiany. W niniejszym dokumencie przedstawiamy naszą drogę do neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości. Przeanalizowano w nim sposoby redukcji emisji dwutlenku węgla na każdym etapie łańcucha wartości cementu i betonu, aby dostosować naszą mapę drogową na rok 2050 do celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnąć neutralność emisyjną. Wyznaczyliśmy ambitne cele i jako branża jesteśmy gotowi pracować w ramach naszego łańcucha wartości, przy współpracy ze społeczeństwem obywatelskim oraz autorami polityki, aby zagwarantować ich osiągnięcie. Dojście do neutralności emisyjnej będzie wymagało wysiłku ze strony przemysłu, który z kolei będzie potrzebował dostępu do surowców, energii odnawialnej oraz korzystnych ram regulacyjnych umożliwiających inwestycje o racjonalnej stopie zwrotu.
więcej »
obrazPrzemysł cementowy w gospodarce odpadami – raport Instytutu Jagiellońskiego
Przemysł cementowy w Polsce należy uznać za branżę, która osiągnęła wysoki poziom zastosowanych technologii ukierunkowanych na ochronę środowiska i klimatu oraz za branżę strategiczną w kontekście rozwoju Polski. Nasze zakłady, będące w istocie przemysłem bezodpadowym, pełnią ważną rolę w systemie gospodarki odpadami w Polsce. Zużywają bowiem (w procesach recyklingu) znaczne ilości odpadów oraz produktów ubocznych (np. popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych i rea-gipsu) jako składników mieszanek surowcowych do produkcji klinkieru, cementu oraz betonu. Do wypalania klinkieru wykorzystywane są, jako nośniki energii, znaczne ilości odpadów, w tym specjalnie przygotowywanych ich mieszanin, określanych mianem paliw alternatywnych (RDF ). Stanowią one już obecnie w bilansie energetycznym instalacji do produkcji klinkieru ponad 70% energii cieplnej. Przemysł cementowy przyczynia się zatem zarówno do oszczędności zasobów naturalnych, jak i do poprawy jakości środowiska, m.in. poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Parametry termiczne wypalania klinkieru zapewniają: po pierwsze destrukcję termiczną wszystkich zanieczyszczeń, które mogłyby być niebezpieczne zarówno dla zdrowia i warunków życia ludzi, jak i dla środowiska, po drugie zaś – stałe produkty spalania (zarówno węgla, jak i paliwa technologicznego oraz paliw alternatywnych) wtapiają się w klinkier, przyczyniając się do ograniczenia zużycia w procesie produkcji surowców naturalnych (stanowią bowiem 3,5–4% masy klinkieru). Przemysł cementowy wpisuje się zatem doskonale w europejską ideę gospodarki w obiegu zamkniętym. Jest on jednak przemysłem energochłonnym i źródłem dużych emisji dwutlenku węgla. W związku z wymaganiami wynikającymi z polityki klimatycznej Unii Europejskiej przed przemysłem cementowym stoją zatem duże wyzwania, które będą wymagały połączenia wysiłków całego sektora a ponadto gotowości do współdziałania z jednostkami naukowo-badawczymi. Instytut Jagielloński przygotował kompleksowy raport dotyczący pozytywnej roli przemysłu cementowego w gospodarce odpadami w Polsce. Zapraszamy do lektury.
więcej »
obrazPrzewodnik po podstawowych zasadach analizy kosztu cyklu eksploatacji (LCCA) nawierzchni
LCCA (Life Cycle Cost Analysis) to technika analizy oparta na ugruntowanych zasadach ekonomicznych, a wykorzystywana do oceny długoterminowej ekonomicznej efektywności konkurencyjnych, alternatywnych możliwości inwestycyjnych. LCCA można stosować do różnych rodzajów składników majątkowych oraz na wielu poziomach decyzji inwestycyjnych. Analizę LCCA nawierzchni zwykle przeprowadza się, aby porównać jej konkurencyjne projekty w wyznaczonym okresie analizy, z uwzględnieniem wszystkich istotnych kosztów obecnych i przyszłych (zarządcy, użytkowników i inne stosowne koszty) w okresie użytkowania nawierzchni wyrażanych w wartości bieżącej. W niniejszej publikacji poziom szczegółowości, zarówno podejścia deterministycznego jak i kosztów zarządcy, wybrano tak, aby umożliwiał on każdemu specjaliście przeprowadzenie LCCA w arkuszu Excel zgodnie ze standardową procedurą LCCA opisaną w niniejszej publikacji EUPAVE. Do bardziej zaawansowanych zastosowań procedury z uwzględnieniem analizy kosztów użytkowników lub ryzyka odpowiedniejsze lub konieczne jest specjalistyczne oprogramowanie dostępne w handlu.
więcej »
obrazWysokie albedo – arkusz informacyjny
Albedo to zdolność powierzchni do odbijania promieni światła. W przypadku powierzchni betonowej o jasnym kolorze (wysokie albedo: 0,20 do 0,40) więcej energii zostaje odbite do atmosfery niż w przypadku czarnej powierzchni (niższe albedo: 0,05 do 0,15), która pochłania ciepło. Wysokie albedo nawierzchni betonowych zapewnia kilka korzyści: 1. Spowolnienie globalnego ocieplenia 2. Ograniczenie efektu miejskiej wyspy cieplnej 3. Oszczędność kosztów i energii na oświetlenie dróg 4. Zapewnienie lepszej widoczności
więcej »
obrazMniejsze zużycie paliwa – arkusz informacyjny
Na zużycie paliwa wpływa nie tylko pojazd (rodzaj silnika, aerodynamika, opony…) ale również nawierzchnia, po której się on porusza. Czynniki związane z powierzchnią nawierzchni to równość, faktura powierzchni i ugięcie. Można uzyskać taką samą fakturę i równość dróg asfaltowych oraz betonowych, ale ich ugięcie będzie różne.
więcej »
obrazWpływ branży cementowej na gospodarkę Polski
Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją oddaję w Państwa ręce Raport pt. „Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski” opracowany przez firmę EY Polska. Zawiera on obiektywny i profesjonalny obraz przemysłu cementowego w Polsce, jego znaczenie i kontrybucję w tworzenie PKB, efekty pośrednie i indukowane w gospodarce narodowej, jak również wpływ poszczególnych zakładów na społeczności lokalne.
więcej »
obraz30-lecie Stowarzyszenia Producentów Cementu
W roku 2020 przypada jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu. Okrągła rocznica skłania do refleksji i spojrzenia wstecz, oceny zmian, jakie w minionym okresie miały miejsce oraz zaplanowania działań na przyszłość. Ostatnie 30 lat przemysłu cementowego w Polsce to przede wszystkim okres prywatyzacji sektora prowadzącej do dużych zmian i dynamicznego rozwoju pod względem technicznym i organizacyjnym, co spowodowało wzrost jego konkurencyjności.
więcej »
obrazOcena cyklu życia wykonania i użytkowania nawierzchni drogowych
Niniejsza analiza ma na celu liczbowe wyrażenie oddziaływania autostrad na środowisko. Stosując metodologię analizy cyklu życia (LCA) zgodnej z normą ISO 14040 systematycznie przeanalizowano nie tylko konstrukcję nawierzchni, ale także oddziaływanie środowiskowe autostrady obciążonej ruchem oraz wpływ remontów w okresie 30 lat. Uwzględniono wszystkie wartości wejściowe i wyjściowe poszczególnych procesów występujących w produkcji i eksploatacji nawierzchni odcinka autostrady. Obejmują one produkcję materiałów, dostawę energii, wytworzenie koniecznych wyrobów, usługi transportowe oraz zatrudnienie i utylizację poszczególnych produktów.
więcej »
obrazBroszura – Beton w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym
Każdy budynek mieszkalny powinien być zaprojektowany, zbudowany, użytkowany i rozebrany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia ogólne aspekty wykorzystania betonu w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym. Materiały zostały opracowane przez ekspertów ITB, w tym: Artura Piekarczuka, Joannę Babińską, Annę Iżewską, Justynę Tomaszewską, Jarosława Szulca, Michała Piaseckiego na zlecenie SPC.
więcej »
obrazBroszura – Budujmy drogi betonowe – to się opłaca
Raport dotyczy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni sztywnych i podatnych w Polsce. W administracji drogowej amerykańskiej w 33 stanach od 2008 roku stosuje się analizy LCC.Z analiz Texas Department of Transportation wynika, że w ciągu 50 lat koszt budowy nawierzchni betonowych obniżył się o około 20%, natomiast ceny asfaltu wzrosły o 95%.W 2013 roku w USA koszty budowy nawierzchni betonowych były 10 do 20% niższe od nawierzchni podatnych.
więcej »
obrazPoradnik – Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych
Nawierzchnie betonowe nie mają w Polsce ustalonej tradycji. Wprawdzie pierwsze nawierzchnie tego typu pojawiły się w 1912 roku w Krakowie, to jednak popularność ich nastąpiła dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w związku z kryzysem energetycznym oraz pojawieniem się na drogach o nawierzchniach asfaltowych trwałych odkształceń, tzw. kolein, zagrażających bezpieczeństwu ruchu. Zalety nawierzchni betonowych dowodzą, iż powinny one zyskać popularność i stać się uzupełnieniem wyboru dostępnych technologii obok nawierzchni asfaltowych, kostkowych i innych. Prezentowana publikacja jest poradnikiem, w którym przedstawiono informacje o możliwościach stosowania nawierzchni betonowych na drogach gminnych, sposobach doboru grubości warstw nawierzchni oraz o technologiach wytwarzania i wbudowywania mieszanek betonowych na drogach o niewielkim obciążeniu ruchem.
więcej »
obrazGospodarka Niskoemisyjna 2050 – sektor cementowy
W skali całego świata produkcja cementu odpowiada za około 5% antropogenicznej emisji CO2. Nasza branża ma świadomość swojej odpowiedzialności i angażuje się w istotne działania mające na celu zmniejszenie emisji, zwłaszcza przez wkład w tzw. „zamkniętą” gospodarkę. Niniejszy dokument dotyczy głównie możliwych działań w celu zmniejszenia emisji CO2 z produkcji cementu przy zastosowaniu obecnych technologii, a także przewidywań na temat tego, co można by osiągnąć do roku 2050. Zapraszamy do lektury Mapy Drogowej do Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2050.
więcej »
obraz150 lat cementu w Polsce
Oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo uświetniające rocznicę 150­lecia uruchomienia pierwszej cementowni na ziemiach polskich – w owym czasie piątej cementowni na świecie i trzeciej w Europie. Tak znaczący jubileusz jest dobra okazja, aby przywołać historię rozwoju i wielkich zmian w sektorze cementowym, które pozwoliły na zastąpienie małych manufaktur nowoczesnymi zakładami, reprezentującymi najwyższe Światowe osiągnięcia techniczne w tym zakresie.
więcej »
obrazPoradnik – nawierzchnie betonowe na drogach gminnych
Prezentowana publikacja jest poradnikiem, w którym przedstawiono informacje o możliwościach stosowania nawierzchni betonowych na drogach gminnych, sposobach doboru grubości warstw nawierzchni oraz o technologiach wytwarzania i wbudowywania mieszanek betonowych na drogach o niewielkim obciążeniu ruchem.
więcej »
Polecamy